UNPAH – Udruga nezavisnih putničkih agenata Hrvatske

ŠTO JE UNPAH ?

UNPAH je neprofitno nacionalno strukovno udruženje turističkih agencija koje su se udružile radi zaštite i brige za svoj strukovni i poslovni interes. UNPAH neprekidno djeluje od svog osnivanja 1993.godine, a danas okuplja oko pedesetak članica.

ŠTITE SVOJE INTERESE, UČLANITE SE U UNPAH!

Iako je hrvatski turizam do 2008. godine bilježio kontinuirani rast, 2009. godina je pokazala da su uvijeti poslovanja i položaj turističkih agencija sve teži. Sve oštrija konkurencija na stranom i domaćem tržištu, ali i sve više zakonskih i drugih obveza, kao i veća prava i osviještenost putnika, pred turističke agencije postavljaju sve teže zahtjeve. U takvim uvjetima strukovne udruge su velika potpora i pomoć u neposrednom poslovanju turističkih agencija, zajedničkom nastupu u rješavanju sistemskih i drugih pitanja bitnih za uspješni rad turističkih agencija, edukaciji zaposlenika, razmjeni iskustava i dr.

POGODNOSTI KOJE UNPAH PRUŽA SVOJIM ČLANICAMA

 • Redovito izvještavanje o svim relevantnim zakonima i drugim propisima bitnim za poslovanje turističkih agencija i stručna pomoć u njihovoj primjeni
 • Redovito i kontinuirano izvještavanje o svim kretanjima i događanjima u turizmu
 • Zastupanje strukovnih i poslovnih interesa članica i djelovanje prema državnim i drugim organima
 • Besplatna strukovna edukaciju djelatnika i unapređenje poslovanja članica
 • Održavanje seminara, savjetovanja, stručnih radionica, studijskih putovanja i dr.
 • Ostvarivanje stručne suradnje s drugim domaćim i inozemnim udrugama
 • Sprječavanje nelojalne konkurencije i razvoj dobrih poslovnih običaja
 • Aktivno djelovanje u stručnim tijelima Udruge i dr.

INFORMIRANJE ČLANICA UNPAH-a

Članice Udruge redovito se izvještavaju elektroničkom poštom o svim aktivnostima UNPAH-a, kao i tijela Udruge. Sve važne informacije objavljuju se i na web. stranici www.unpah.hr koja pored zajedničkih sadržaja i informacija, temeljnih podataka o svim članicama, ima i posebne stranice za članove, kao i vezu s web. stranicama svih članica.

Skupština

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čini ju po jedan predstavnik svakog redovitog člana. Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje, a izborna svake četiri godine.

Predsjednik

Predsjednik Udruge koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, osigurava pravilan i zakoniti rad udruge, a bira se na vrijeme od četiri godine.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koje ima 5 članova i to:

 • predsjednika
 • tri dopredsjednika s funkcijom resornog direktora i to:
  • direktor receptive
  • direktor inicijative
  • direktor marketinga
 • glavnog tajnika.

Upravni odbor se bira na vrijeme od četiri godine.
Sjednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi.

POVJERENICI

Regionalni

 • Za Južni Jadran
 • Za Sjeverni Jadran
 • Za Srednji Jadran

Za promet
Za odnose s javnošću
Za MICE (Meetings, Insentives, Conventions and Exhibitions)

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana, koji se biraju na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor nadzire primjenu Statuta, materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge i dr.

PREDSJEDNIK

Zlatko Kukec, ADRIATOURS putnička agencija d.o.o.

UPRAVNI ODBOR

Zlatko Kukec, ADRIATOURS putnička agencija d.o.o., predsjednik
Mario Matko, INTELEKTA ZAGREB d.o.o., Zagreb, dopredsjednik i direktor inicijative
Tatjana John, KONCEPT d.o.o., Dubrovnik, dopredsjednik i direktor receptive
Davor Čuklek, ERSTE CARD KLUB, DINERS CLUB TRAVEL, d.d., Zagreb, dopredsjednik i direktor marketinga

POVJERENICI

Za Južni Jadran, Vido Peručić, ARAGOSA d.o.o., Dubrovnik
Za Sjeverni Jadran, Sonja Žic – Milčetić, APOLINAR d.o.o., Malinska
Za Srednji Jadran, Leon Zrnić, LENOX COMMERCE d.o.o, Vodice
Za promet, Davor Puh, PUH TOURS d.o.o., Zagreb
Za odnose s javnošću, Maro Carević, DOŽIVLJAJ MEDITERANA d.o.o.,Dubrovnik
Za MICE, Marina Raič – Bobić, IDEA events&travel d.o.o., Dubrovnik

NADZORNI ODBOR

Dean Prelogović, I.T.C. d.o.o., Zagreb, predsjednik
Tihomir Sirovica, ALFATOURS d.o.o. Zagreb,
Davorin Milošić, EVISTAS d.o.o. za turizam, promet roba i usluga, Zagreb.